Aj najtemnejšia noc raz skončí a vyjde slnko

Právny tím na Vašej strane

Prax bez teórie je slepá, teória bez praxe neplodná.

JUDr. Zuzana Kollárová

advokátka

VZDELANIE

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvovala v rokoch 1980 – 1984. V roku 1985 úspešne obhájila rigoróznu prácu, vykonala rigoróznu skúšku a získala titul „JUDr.“ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

V období rokov 1985 – 1993 pracovala ako podnikový právnik v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1994 pôsobí ako samostatný advokát. Je advokátkou, ktorá je zapísaná aj v zozname advokátov Českej advokátskej komory a preto je oprávnená poskytovať právne  služby aj  v Českej republike. V minulosti bola zapísaná aj v zozname správcov konkurznej podstaty v Slovenskej republike. V súčasnosti svoje skúsenosti využíva  na poskytovanie služieb pre subjekty, ktoré sú alebo sa môžu stať  účastníkmi konkurzného  alebo reštrukturalizačného konania.
Špecializuje sa na občianske právo, obchodné právo, konkurz a reštrukturalizáciu.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Pasívne ovláda nemecký jazyk.


JUDr. Dávid Kollár

samostatný spolupracujúci advokát

VZDELANIE

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvoval v rokoch 2013 – 2018. V roku 2021 úspešne obhájil rigoróznu prácu, vykonal rigoróznu skúšku a získal titul „JUDr.“ na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

V období rokov 2018 – 2019 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Zuzany Kollárovej v Spišskej Novej Vsi. V období rokov 2019 – 2020 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií Blaňár & Partners s.r.o. v Bratislave. Následne v období rokov 2020 – 2023 pracoval ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Zuzany Kollárovej v Spišskej Novej Vsi. Od roku 2023 pôsobí ako samostatný advokát.
Špecializuje sa na občianske právo, obchodné právo a trestné právo.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Aktívne ovláda anglický jazyk.


Mgr. Martina Mikolajová

advokátska koncipientka

VZDELANIE

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvovala v rokoch 2016 – 2021.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

V období rokov 2016 – 2021 pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS v Košiciach. Od roku 2021 pracuje ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Zuzany Kollárovej v Spišskej Novej Vsi.
Špecializuje sa na obchodné právo, pracovné právo a trestné právo.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Aktívne ovláda anglický jazyk.


Mgr. Nikola Kušniráková

advokátska koncipientka

VZDELANIE

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvovala v rokoch 2016 – 2021.

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

V období rokov 2016 – 2021 pracovala ako právny asistent v advokátskej kancelárii h&h PARTNERS v Košiciach. Od roku 2021 pracuje ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárií JUDr. Zuzany Kollárovej v Spišskej Novej Vsi.
Špecializuje sa na občianske právo, obchodné právo a trestné právo.

JAZYKOVÉ ZNALOSTI

Aktívne ovláda anglický jazyk.


Ing. Viera Bajkayová

administratívny pracovník v právno – ekonomickej oblasti

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI

Po skončení štúdia na vysokej škole pracovala ako administratívny pracovník vo viacerých firmách. Od roku 1994 pracuje ako administratívny pracovník v právno – ekonomickej oblasti v advokátskej kancelárií JUDr. Zuzany Kollárovej v Spišskej Novej Vsi.


Spolupracujeme